Øyelege Jon S. Larsen, 1934 – 2012, drev i mange år stor spesialistpraksis i Tønsberg. Han var sterkt opptatt av øyefaget og levde for sine pasienter.

Til glede for oftalmologifaget ble det, etter Larsens ønske, opprettet en stiftelse hvis formål er på ideell, allmennyttig basis å stille hans formue på kr. 25 000 0000 til stiftelsens rådighet til fremme av øyeforskning.

Tildelingskriterier

1. Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å fremme medisinsk forskning i Oftalmologi.

2. Hvem kan søke
Midler kan søkes av studenter eller forskere som skal skrive doktorgradsavhandling, eller andre forskningsprosjekter innenfor Oftalmologi. Midlene kan også gå til dekning av innkjøp av nødvendig utstyr og dekning av kostnader inkludert lønnskostnader.

3. Hvor mye kan det søkes om
Stiftelsen har som målsetning å dele ut i størrelsesorden totalt ca. 3. millioner kroner pr. år i perioden 2015 – 2025. Det kan søkes om midler fordelt ut over flere år, maksimalt kr. 1.5 millioner pr. år og totalt kr. 3. millioner.

4. Søknadsfrist
Søknader behandles tre ganger pr. år. Søknadsfristene er 1. januar, 1. mai og 1. september.

5. Tildelingskriterier
Formålet med tildelingen er å stimulere til forskning i oftalmologi, herunder rekruttering til yrket ved understøttelse av doktorgradsprosjekter.

6. Krav til søknad
Søknaden skal inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse og budsjett.

7. Hvem tildeler
Tildeling foretas av stiftelsens styre.

8. Rapporteringskriterier
Mottaker av midlene skal minst en gang pr. år sende inn rapport til stiftelsen, hvor det redegjøres for status i prosjektet, samt bruken av midlene. Innkjøp skal dokumenteres snarest mulig.
Tidligere mottakere

 • Tromsø Eye Study 2

  Hva:
  Tildeling: inntil 1 700 00,-
  Status:
  Rapport:

 • Dr. Cecilie Bredrup

  Hva: Identifikasjon av sykdomsfremkallende genforandringer og hvordan genfeilen gir sykdom
  Tildeling: inntil 3 000 000,-
  Status:
  Rapport:

 • Stipendiat Josephine Prener Holtan

  Hva: Arvelige netthinnesykdommer i den norske befolkningen.
  Tildeling: inntil 1 940 000,-
  Status:
  Rapport:

 • Lara Pasovic

  Hva: Prosjekt i forbindelse med PhD ved Oslo Universitetssykehus
  Tildeling: 300 000,-
  Status:
  Rapport:

 • Erlend Sommer Landsend

  Hva: An in-depth study of dry eye disease and morphological features in a Norwegian cohort of congential aniridia
  Tildeling: 780 000,-
  Status:
  Rapport:

 • Retinitis Pigmentosa Foreningen

  mai 2019
  Hva: Finansiering av et doktogradsstipendiar ved Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus
  Tildeling: inntil 2 500 000,-
  Status:
  Rapport:

 • Nyfødtseksjonen, Barnesenteret, SiV

  Hva: Støtte til utlån av Retcam netthinnekamera
  Tildeling: 50 000,-
  Status:
  Rapport:

 • Oslo Universitetssykehus v/overlege Morten C. Moe

  Hva: A Novel Target to Improve Itravitreal Drug Delivery
  Tildeling: 850 000,-
  Status:
  Rapport:

 • University Medicine Goettingen, Department of Opthalmology

  Hva: Ocola OCT-imaging in Pediatric Multiple Sclerosis
  Tildeling: 302 405 euro
  Status:
  Rapport:

Kontakt

For direkte ansøgninger med vedlegg, kan dette sendes til post@drjonslarsenstiftelse.com